Medlem

Vår anläggning drivs av Blåsjöns Framtid Ekonomiska förening och bygger på våra medlemmar. 

Medlem kan man bli om man är markägare eller boende i Stora Blåsjön och man måste dokumentera medlemskap i Blåsjöns Framtid ekonomiska förening för att få medlemspris.
Instats är 100 kr och årsavgift 200 kr. Dvs om du varit medlem något tidigare år så behöver du bara betala 200 kr. 
Du betalar till Swish 1230428227 eller Bankgiro 273-5587
Markägare eller boende i övriga Frostviken kan bli stödmedlem och därav få ta del av medlemspriset. 

Hotellbacken
Kallelse till årsmöte 2022
Blåsjöns Framtid kallar till årsmöte den lördag 10 sep kl 15:00 i värmestugan under Ripan i Stora Blåsjön.
Motioner mailas till info@blasjon.se senast 5 september
Om man vill sitta på videolänk så maila info@blasjon.se.
Påminnelse om medlemsavgift betalas på Swish 1230428227
Nya medlemmar 300 kr (100 kr insats) återkommande 200 kr
Maila gärna namn och telefonnr till info@blasjon.se sedan.
Mvh
Styrelsen
Kallelse till årsmöte
Blåsjöns Framtid ek. för.
Värmestugan blåsjöns fjällanläggning Stora Blåsjön
Lördag den 10 september 2022 kl. 15:00

Dagordning:

§ 1.              Årsmötet öppnas

§ 2.              Val av mötesordförande

§ 3.              Val av mötets sekreterare

§ 4.              Val av två justeringspersoner, varav en rösträknare.

§ 5.              Fastställande av röstlängd (medlemmar som betalt medlemsavgift efter fg årsmöte

§ 6.              Frågan om mötet är behörigt utlyst

§ 7.              Dagordningens godkännande

§ 8.              Styrelseberättelse

§ 9.              Revisorsberättelse

§ 10.          Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 11.          Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12.          Beslut om disposition av föreningens under/överskott

§ 13.          Fastställande av årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår

§ 14.          Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

§ 15.          Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

§ 16.          Motioner och framställan av styrelsen till stämman
(Motioner mailas till info@blasjon.se senast  5 september)

§ 17.          Bestämmande av arvode till styrelsen och revisorer

§ 18.          Val av ledamöter och suppleanter enligt §10 i stadgarna

§ 19.          Val av revisorer och suppleanter enligt §12 i stadgarna

§ 20.          Val av valberedning enligt §13 i stadgarna

§ 21.          Mötet avslutas

 

Välkomma!